نرم افزار و کالا

ما را حمایت کنید
 

جغرافیا-پروژه بهینه سازی تصفیه خانه فاضلاب شهر گرمی جهت استفاده آن در کشاورزی

:: جغرافیا-پروژه بهینه سازی تصفیه خانه فاضلاب شهر گرمی جهت استفاده آن در کشاورزی

اگر کسی از فضا به زمین نگاه کند، آن را یک سیاره آبی رنگ و پر از آب خواهد دید. آب حدود 75 درصد زمین را پوشانده است(یعنی چیزی حدود 4/1 میلیارد کیلومتر مکعب).امّا فقط بخش اندکی از آن برای انسان قابل استفاده است.حدود 97 درصد آب ها در دریاها وجود دارد که در هر تن آن ها 35 کیلو گرم انواع نمک حل شده است.درنتیجه این شوری هشت برابر بیش از مقداری است که بتوان آن را نوشید یا برای آبیاری محصولات کشاورزی به کار برد. فقط حدود 3 درصد آب های جهان آب شیرین اند و سه چهارم آن ها نیز در یخ پهنه های قطبی و یخچال های کوهستانی قرار دارند پس زندگی همه ی جانداران به مقدار اندکی آب وابسته است(یعنی چیزی کمتر از 1 درصد کل آب های جهان)که به شکل باران می بارد و رود ها و دریاچه ها را پر می کند.آب یكی از ضروریترین عناصر حیات بر روی زمین است و اگر چه بیش از 70 درصد از سطح كرة زمین با آب پوشیده شده است اما كمتر از 3 درصد از آن آب شیرین میباشد .از این مقدار 79 درصد به قله های یخی تعلق دارد، 20 درصد آن آبهای زیر زمینی است كه به راحتی قابل دسترسی نمی باشد و فقط 1 درصد آن شامل دریاچه ها و رودخانه ها و چاهها میباشد كه به راحتی به دست می آید .در مجموع در هر زمان تنها یك ده هزارم ازكل آبهای كره زمین به سادگی در دسترس انسان قرار دارد .رشد روز افزون جمعیت جهان، همگام با گسترش فعالیت های کشاورزی و صنعتی در جهت افزایش تامین مواد غذایی از یک سو و خشکسالی های پی در پی از سوی دیگر، موجب شده که منابع موجود آب های شیرین سطحی در اکثر کشورهای واقع در کمربند مناطق خشک به اوج بهره داری خود برسد. و بالطبع فشار بیش از اندازه به منابع آب وارد آید. مضافا اینکه کشور ما هم اکنون جزو کشورهای است که برداشت آب از منابع زیرزمینی بیش از معیارها و استانداردهای بین المللی می باشد.رشد جمعیت شهری از سویی و بالا رفتن سطح بهداشت و آگاهی مردم از سوی دیگر، میزان مصرف آب را افزایش داده است. مصرف بالای آب صعود میزان فاضلاب را به دنبال خواهد داشت. رهاسازی فاضلاب خام در طبیعت باعث آلوده کردن محیط زیست می شود و تاثیر بدی در کیفیت جریانات سطحی و زیر زمینی می گذارد. بنابراین ضرورت کاربرد زنجیرهای آب متناسب با تغییر کیفیت ان در بخش های متنوع مصرف نمایان می شود.در مناطق خشک و نیمه خشک از آنجایی که که دسترسی به منابع آب با کیفیت خوب با محدودیت همراه است، لذا بهره برداری از پساب فاضلاب برای آبیاری بسیار با اهمیت است. البته هر چند پساب فاضلاب در مقایسه با حجم آب آبیاری مورد نیاز، مقدار کمی را شامل می شود ولی بهره برداری از همین مقدار ، با عث می شود که آبهای با کیفیت بالاتر را بتوان در مصارف با اهمیت تری به کار برد(عابدی،1380).

بهره برداری صحیح از قاضلاب شهری، مشکل آلودگی آبهای سطحی را برطرف می کند و نه تنها باعث حفظ منابع آب می گردد بلکه به علت وجود مواد وعناصر غذایی در آن، برای رشد گیاهان بسیار سودمند است. موجود بودن این پساب در کنار مراکز شهری، امکان افزایش محصولات کشاورزی، در اطراف این مناطق را فراهم می سازد. همچنین وجود نیتروژن و فسفر در فاضلاب، به حذف یا کاهش کودهای تجارتی مورد نیاز محصولات کشاورزی می انجامد. کیفیت آب آبیاری در مناطق خشک، جایی که درجه حرارت زیاد و رطوبت کم است و در نتیجه تبخیر بالا است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک، همچنین استحکام، تخلخل، ساختمان خاک و هدایت هیدروایکی نسبت به تبادل یون ها در آب آبیاری حساس هستند. بنابراین وقتی مسأله بهره بردازی از فاضلاب در کشاورزی مطرح می شود، چندین فاکتور با خواص خاک باید مورد بررسی قرار بگیرد.موضوع دیگر در ارتباط با کشاورزی، اثرات مواد محلول آب آبیاری در رشد گیاهان است. نمک های محلول، فشار اسمزی آب خاک را افزایش می دهند، و این افزایش، سبب افزایش مصرف انرزی گیاه برای جذب آب می شود، در نتیجه تنفس زیاد گشته و رشد و نهایتا عملکرد محصول آن به طور نزولی کاهش می یابد. در این میان بیشتر گیاهان نسبت به نمک های فعال در آب خاک که روی پتانسیل اسمزی اثر می گذارند، حساسیت نشان می دهند(عابدی،1380).بنابراین محقق در پی پاسخ به این مسئله است که به چه طریقی بهینه سازی تصفیه خانه فاضلاب شهر گرمی جهت استفاده از آن در كشاورزی میتوان انجام داد ؟

اهمیت و ضرورت پژوهش

 

كشورایران،بااین كه 1/1 درصدازوسعت خشكی های جهان رابه خوداختصاص داده،فقط 34/0 درصدازآب های موجوددرخشكیهای جهان رادراختیاردارد.ازسوی دیگردراغلب مناطق ایران،ریزش های جوی اكثردرفصل هایی صورت می گیردكه نیازچندانی به آب برای فعالیت های كشاورزی نیست (پاییزوزمستان).همچنین میزان ریزش های جوی به طوریكسان دركشورفرونمی بارندوبرخی مكان هابارندگی بیش تر و برخی  بارندگی كم تری دریافت می كنند.محاسبات نشان می دهندكه میانگین مصرف سرانه ی آب درجهان (صنعتی،كشاورزی وآشامیدنی) حدود 580 مترمكعب برای هرنفراست.امامتاسفانه این رقم درایران كه كشوركم آبی به حساب می آید، 1300 مترمكعب درسال است .این امرنشان دهنده ی اتلاف منابع آب واسراف بیش ازحداین منبع حیاتی است.مقدارمصرف سرانه ی آب لوله كشی آشامیدنی درشهرهای ایران حدود 142 مترمكعب درسال است كه ازمصرف سرانه ی برخی كشورهای اروپایی پرآب مثل اتریش( 108 مترمكعب درسال) وبلژیك( 105 مترمكعب درسال) بیش تراست.شایدیكی ازعلل استفاده ازآب آشامیدنی تصفیه شده برای شست وشوی اتومبیل وحیاط،آبیاری باغچه ها،استحمام،لباسشویی وظرفشویی است درحالی كه دربسیاری ازكشورها،آب آشامیدنی ازسایرآب های مصرفی جداست.برای بهره برداری درست ازآب های آشامیدنی بهداشتی،شایدبهترین راه جداكردن آب آشامیدنی ازآب های مصرفی دیگراست.دركشاورزی هم بایدازروش های آبیاری متناسب بامحیط ویاازروش های جدیدآبیاری بهره بردكه اتلاف آب در آنهاكم است.بررسی ها نشان داده است كه ایران با دارا بودن 1/1 درصد از خشكی های جهان تنها به 34/0 درصد از آبهای موجود درسطح خشكی های زمین دسترسی دارد و حجم آبهای شیرین قابل استفاده كشور از0002/0 درصد از آبهای شیرین تجاوز نمی كند.

 

برای دریافت فایل این پروژه و سایر فایل های ارائه شده در زمینه تمام رشته ها و تخصص ها در هفته گذشته لطفا به آدرس زیر مراجعه نمایید:

 

http://s6.picofile.com/file/8240788942/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%88_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

 

 

 

منبع : نرم افزار و کالاجغرافیا-پروژه بهینه سازی تصفیه خانه فاضلاب شهر گرمی جهت استفاده آن در کشاورزی
برچسب ها : درصد , آبهای , فاضلاب , آبیاری , بهره , زمین , بهره برداری , مترمكعب درسال , تصفیه خانه , آبهای شیرین , خانه فاضلاب,

فقه و حقوق اسلامی-بررسی ادله تقلید از دیدگاه مذاهب خمسه

:: فقه و حقوق اسلامی-بررسی ادله تقلید از دیدگاه مذاهب خمسه
پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی - بررسی ادله ی تقلید از دیدگاه مذاهب خمسه چکیده بحث تقلید عامی از فقیه یکی از مباحث با سابقه و اساسی علم فقه به شمار می آید البته دانشمندان اصول به مناسبت در اصول فقه از آن بحث می کنند،

جهت دریافت سایر فایلهای این هفته در زمینه های مالی , مدیریت , روانشناسی , آموزشی , کسب و کار و ... لطفا به سایت زیر مراجعه فرمائید.

http://s6.picofile.com/file/8240788942/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%88_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

منبع : نرم افزار و کالافقه و حقوق اسلامی-بررسی ادله تقلید از دیدگاه مذاهب خمسه
برچسب ها : تقلید , مذاهب خمسه , دیدگاه مذاهب , بررسی ادله , اسلامی بررسی , حقوق اسلامی , حقوق اسلامی بررسی,

رفع معایب پمپ های سانتریفیوژ

:: رفع معایب پمپ های سانتریفیوژ
رفع معایب پمپ های سانتریفیوژ

دانلود تحقیق رفع معایب پمپ های سانتریفیوژ

دانلود رفع معایب پمپ های سانتریفیوژ

دانلود تحقیق رفع معایب پمپ های سانتریفیوژ
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه 
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود نمونه سوالات 
کار در منزل
دانلود آهنگ
دانلود سریال
دانلود فیلم
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل word
حجم فایل 11 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 7

دانلود تحقیق رفع معایب پمپ های سانتریفیوژ

بصورت فایل ورد قابل ویرایش و آماده ارائه

تبخیر

     هنگامی که فشار سیال بسیار کاهش  یابد یا دمای آن زیاد بالا رود ، پدیده تبخیر اتفاق می افتد . تمام پمپهای سانتریفوژ برای ممانعت از این تبخیر به هدی در خط مکش نیاز دارند که توسط سازنده پمپ تعیین می گردد و با فرض اینکه سیال پمپ شده ، آب خنک و تازه در دمای C 200 است ، محاسبه می شود .

     از آنجا که خطوط لوله بین منبع تا مکش پمپ باعث ایجاد تلفات  می شوند ، باید بعد از محاسبه ی این تلفات هد را تعیین کرد . روش دیگر بیان این مطلب این است که یک هد مثبت خالص مکش لازم (NPSHR) است تا از تبخیر سیال ممانعت کند .

     با تفریق هد مثبت  خالص مكش موجود (NPSHA) و فشار بخار سیال پمپ شده، عددی بدست می آید كه باید برابر یا بزرگتر از هد مثبت خالص مكش لازم باشد . برای حل مشكل تبخیر باید هد مكش را افزایش ، دمای سیال را تنزل و یا          NPSH لازم را كاهش داد كه در این قسمت هر یك بررسی می شوند :

الف)افزایش هد مكش :

دانلود رفع معایب پمپ های سانتریفیوژ

منبع : نرم افزار و کالارفع معایب پمپ های سانتریفیوژ
برچسب ها : سیال , تبخیر , سانتریفیوژ , فایل , معایب , لازم , مثبت خالص , دانلود تحقیق,

برق و الکترونیک و مخابرات-پروژه استفاده از کنترل های دیجیتالی در سیستم های الکتریکی

:: برق و الکترونیک و مخابرات-پروژه استفاده از کنترل های دیجیتالی در سیستم های الکتریکی
اطلاعات جمع آوری شده برای توسعه جداول داده های ECU مفید است.مقدار قابل توجهی از تلاش های توسعه هم لازم است که در یک موتور نصب شده در یک وسیله نقلیه انجام شود.از آنجایی که در عصر حاضر تمام موتورهای نصب شده در خودرو ها دارای ECU می باشند دارا بودن دانش مربوط به نحوه عملکرد و ساختار ECU (الکترونیک کنترول یونیت) برای تمام مهندسان و محققان و دانش پژوهان علوم مرتبط با خودرو مانند مهندسان مکانیک و برق خودرو و ...الزامی است.

برای دریافت فایل این پروژه و سایر فایل های ارائه شده در زمینه تمام رشته ها و تخصص ها در هفته گذشته لطفا به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://s6.picofile.com/file/8240788942/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%88_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

منبع : نرم افزار و کالابرق و الکترونیک و مخابرات-پروژه استفاده از کنترل های دیجیتالی در سیستم های الکتریکی
برچسب ها : خودرو , تمام,

مدیریت-جزوه آموزشی کنترل کیفیت

:: مدیریت-جزوه آموزشی کنترل کیفیت
این جزوه شامل تارخچه کنترل کیفیت و مدیریت کیفی،زنجیره واکنشی بهبود کیفی،ارتقای مستمر کیفیت،اصول حرکت به سوی کیفیت،سیرتکاملی کیفیت و ... می باشد.

علاوه بر محصول فوق سایر فایلها در زمینه های مدیریت،حسابداری،روانشناسی و ... در سایت

http://s6.picofile.com/file/8240788942/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%88_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png ارائه شده است که بازدید از آنها نیز جالب توجه خواهد بود.

منبع : نرم افزار و کالامدیریت-جزوه آموزشی کنترل کیفیت
برچسب ها : کیفیت , کنترل کیفیت,

فیزیک-انرژی هسته ای و کاربردهای صلح آمیز آن

:: فیزیک-انرژی هسته ای و کاربردهای صلح آمیز آن
خلاصه:

هسته اتم اورانیوم یک ماده رادیو اکتیو است که با شکافته شدن به رادیو ایزوتوپ تبدیل می شود.سودمندترین مصارف ایزوتوپ ها در تحقیقات پزشکی در تشخیص پزشکی و درمان آنها می باشد.این امر به طور کلی با استفاده از رادیو داروها و اعمال روشهای خاص صورت می گیرد.در کشاورزی نیز برای تولید محصول بهتر از پرتو های حاصل از مواد رادیو اکتیو و رادیو ایزوتوپ ها بهره می گیرند و دانه یا بذر مورد نظر را مورد تابش قرار داده و سپس با اندازه گیری میزان تغییرات گیاه مقدار بهره مندی گیاهان را از رادیو ایزوتوپ ها اندازه گیری کرده و جهت بهره برداری در آینده مورد مطالعه قرار می دهند و...

فایل های این هفته نیز مانند هفته های گذشته در تمامی رشته ها می باشد که برای دریافت فایل فوق الذکر و یا سایر فایلها از سایت زیر بازدید نمائید:

http://s6.picofile.com/file/8240788942/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%88_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

منبع : نرم افزار و کالافیزیک-انرژی هسته ای و کاربردهای صلح آمیز آن
برچسب ها : رادیو , ایزوتوپ , مورد , بهره , رادیو ایزوتوپ , اندازه گیری , رادیو اکتیو,

کامپیوتر و IT -میکرو پروسسورها

:: کامپیوتر و IT -میکرو پروسسورها
این تحقیق در 8 صفحه و 7 کیلوبایت با فرمت WORD و در رابطه با واحد مدیریت حافظه شامل مدارات,قطعه بندی,صفحه بندی,ترجمه آدرسهای منطقی داخلی به آدرسهای فیزیکی خارجی و...می باشد.

ضمنا محصولات این هفته نیز مانند هفته های قبل از تنوع زیادی در رشته های مختلف مانند:معارف,مدیریت,برق,حسابداری و...  برخوردار می باشند که بازدید آنها در سایت زیر خالی از لطف نیست. http://s6.picofile.com/file/8240788942/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%88_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

منبع : نرم افزار و کالاکامپیوتر و IT -میکرو پروسسورها
برچسب ها : ,

بازار مصرفی و رفتار مصرف کنندگان

:: بازار مصرفی و رفتار مصرف کنندگان
این جزوه در مورد مدیریت بازاریابی بوده وشامل الگوی رفتار مصرف کننده,عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده مانند عوامل فرهنگی,عوامل شخصی,عوامل اجتماعی,عوامل روانشناسی و شناخت نیاز و ... می باشد.

سایر فایل های ارائه شده در این هفته نیز بر مبنای مسائل اقتصادی و مالی و مدیریت و کسب و کار و ... بوده است که مشاهده آنها در سایت زیر مفید خواهد بود.

http://s6.picofile.com/file/8240788942/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%88_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

منبع : نرم افزار و کالابازار مصرفی و رفتار مصرف کنندگان
برچسب ها : عوامل , مصرف , رفتار , رفتار مصرف , مصرف کننده,

ترجمه مقاله تئوری محدودیت ها و حسابداری

:: ترجمه مقاله تئوری محدودیت ها و حسابداری
ترجمه مقاله تئوری محدودیت ها و حسابداری

دانلود ترجمه مقاله تئوری محدودیت ها و حسابداری

دانلود ترجمه مقاله تئوری محدودیت ها و حسابداری

دانلود ترجمه مقاله تئوری محدودیت ها و حسابداری
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه 
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود نمونه سوالات 
کار در منزل
دانلود آهنگ
دانلود سریال
دانلود فیلم
دسته بندی مقالات ترجمه شده وISI
فرمت فایل word
حجم فایل 23 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 42

دانلود ترجمه مقاله تئوری محدودیت ها و حسابداری

بصورت فایل ورد قابل ویرایش و آماده ارائه

شرح مختصر :  یك ارزیابی مقایسه ای تغییر سازمان در اقتصاد جهانی كه دردهه اخیر صورت گرفت با پذیرش مفاهیم تولید lean و سیستم انعطاف پذیر همراه بود . این مفاهیم به به صورت تلویحی معیاری از تولید و ظرفیت كاری را كه با تقاضا و ظرفیت فعلی پذیرش هم خوانی داشتند را عرضه می كنند . سر منشاء وجود مدیریت ظرفیت محدود به دلیل تحقیق مستمر برای راندمان بالاتر و عدم توازن بین منابع و تقاضا برای منابع بیشتر بوده است . برای موسسات خصوصی و در تمام زمینه ها در اقتصاد ایرلند محدودیتهای مضاعفی اعمال شده است . موسساتی كه در سطح بین المللی فعالیت می كنند با محدودیت های در سطح جهانی در مورد مدل های تولیدی lean مواجه هستند . موسساتی كه در بخش های غیر تجاری فعالیت می كنند با مشكلات تازه ای كه مربوط به كمبود كارمندان و سایر منابع می باشد مواجه می باشند در حالی كه قبلا مشكل ركود و پایین بودن راندمان در مورد منابع وجود داشت . سئوالی كه در اینجا مطرح می شود این است كه چگونه حسابداری مدیریتی میتواند در مدیریت این گونه مشكلات و ارائه ظرفیت موجود به آنچه كه مد نظر است مفید باشد . صرف نظر از این مطلب نبود تكنیك های برتر كمی به روز به آن نحوی كه در گفته ها وجود دارد نیز از مشكلات است. روش بهینه سازی در برنامه ریزی خطی این امكان را به شما می دهد كه مشكلات پیچیده ای كه شامل محدودیت های مختلف ظرفیت هستند را حل كنید . علیرغم اصول شناخته شده و تفكر وجود مبانی بلند مدت حسابداری ، مدارك كمی وجود دارد كه نشان دهنده كاربرد متداول این اصول و تفكر در حسابداری یا عملكردهای هیئت مدیره باشند .

 

کلمات کلیدی:

 

مقدمه

 

تئوری محدودیت ها

 

سهم ظرفیت پذیرش

 

سرمایه گذاری

 

هزینه های عملیاتی

 

تئوری محدودیت ها و حسابداری

 

حسابداری مدیریتی و حسابداری ظرفیت

 

نقش بهینه سازی

 

نگرشهای مثبت نسبت به  toc وبهینه سازی متداول

 

هزینه ظرفیت بلااستفاده

 

سود عملیاتی

 

نتیجه گیری

دانلود ترجمه مقاله تئوری محدودیت ها و حسابداری

منبع : نرم افزار و کالاترجمه مقاله تئوری محدودیت ها و حسابداری
برچسب ها : حسابداری , ظرفیت , محدودیت , تئوری , وجود , ترجمه , تئوری محدودیت , ترجمه مقاله , مقاله تئوری , بهینه سازی , وجود دارد , ترجمه مقاله تئوری , مقاله تئوری محد,

پایان نامه-ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

:: پایان نامه-ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
این تحقیق به بررسی ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس می پردازد.

سایر فایل های ارائه شده در این هفته نیز در تمامی رشته ها مانند رایانه و روانشناسی و حسابداری و علوم اجتماعی و ... می باشند.لطفا به سایت زیر مراجعه نمائید.

http://s6.picofile.com/file/8240788942/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%88_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

منبع : نرم افزار و کالاپایان نامه-ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
برچسب ها : حسابداری , شرکتهای پذیرفته , هزینه سرمایه , محافظه کاری , رابطه محافظه , ارزیابی رابطه , ارزیابی رابطه محافظه,

معماری-شباهت ها و تفاوت های آثار معماری ایرانی قبل و بعد از اسلام

:: معماری-شباهت ها و تفاوت های آثار معماری ایرانی قبل و بعد از اسلام
شباهت ها و تفاوت های آثار معماری ایرانی قبل و بعد از اسلام

شباهت ها و تفاوت های معماری ایران در قبل و بعد از اسلام

دانلود شباهت ها و تفاوت های آثار معماری ایرانی قبل و بعد از اسلام

شباهت ها و تفاوت های آثار معماری ایرانی قبل و بعد از اسلام
معماری قبل و بعد از اسلام
شباهت ها و تفاوت معماری اسلامی
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود کتاب
دانلود نمونه سوالات
دانلود گزارش کارآموزی
دانلود طرح توجیهی
کار د
دسته بندی معماری
فرمت فایل docx
حجم فایل 110 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5

شباهت ها و تفاوت های آثار معماری ایرانی قبل و بعد از اسلام

تفاوت در ساختمانها و بناهای قبل از اسلام با ساختمانها و بناهای

بعد از اسلام نه در ساختمان و نه در شکل آنها و نه حتی در طرح

نقشه آنهاست، بلکه در منظر و لباسی است که اسلام بر اندام ساختمانهای

دوره ساسانیان پوشانده و خواسته است مفهومی به آنها بدهد که معماری ایرانی

با معماری مردمی که تحت رژیم و سبک اسلامی زندگی می کنند، به وضوح متمایز باشند.

اصول معماری ایرانی

    به طور كلی اصول معماری ایرانی عبارتند از :

 1ـ      مردم واری : یعنی داشتن مقیاس انسانی كه آن را می توان در

عناصر مختلف معماری ایران مشاهده كرد . به طور مثال اگر سه دری

( اتاق خواب ) را در نظر بگیریم، اندازه ی ان بر حسب نیازهای مختلف

یك زن، مرد، بچه یا بچه های آنها، لوازم مورد نیاز و … در نظر گرفته شده

است یا برای جلوگیری از گزند گرمای زیاد ایران، دیوار را دو پوسته می ساختند و یا نور را از سقف می گرفتند.

 2ـ      پرهیز از بیهودگی : در معماری ایران بر این اصل تاكید فروان شده است،

به عنوان مثال نصب مجسمه ها كه در اغلب بناهای

سرزمین های دیگر معمول است در معماری ایرانی وجود ندارد.

 3ـ      نیارش :  اصطلاحی است در معماری و به كلیه كارهایی اطلاق می شود

كه برای ایستایی و پایداری بنا انجام  می گیرد. به عبارت دیگر، نیارش

مجموعه ای است از امور محاسباتی و استاتیكی به انضمام مصالح شناسی

و انتخاب و استفاده از مناسب ترین و كمترین مصالح. به عنوان مثال در

گذشته بیشتر تكیه ی معماران بر اصول مهندسی بوده است و

به نظر آنان هنگامی بنا زیبا بوده كه از لحاظ ایستایی نیز نمایان گر ایستا بودن خود باشد.

4ـ       خود بسندگی :  به عبارتی، خود كفایی است و به مفهوم استفاده

از حداكثر امكانات موجود و در دسترس و  مصالح بوم آورد است.

به این تریتب كار با سرعت بیش تر انجام شده و مصالح با طبیعت

 5ـ      اطراف خود هماهنگی بیش تری داشته است.

دانلود شباهت ها و تفاوت های آثار معماری ایرانی قبل و بعد از اسلام

منبع : نرم افزار و کالامعماری-شباهت ها و تفاوت های آثار معماری ایرانی قبل و بعد از اسلام
برچسب ها : معماری , ایرانی , اسلام , تفاوت , مصالح , شباهت , معماری ایرانی , آثار معماری , معماری ایران , عنوان مثال , اصول معماری , آثار معماری ایرانی , اصول معماری ا,

پروژه مالی

:: پروژه مالی
دانلود حل تشریحی و جامع مسائل فصل 2 الی 8 کتاب جامع مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر  در 15 صفحه با فرمت docx و حچم 177 کیلوبایت در سایت mordad دات cero دات ir به همراه سایر فایلهای ارائه شده در این هفته.برای بازدید و دانلود فایلهای ارائه شده لطفا به آدرس ذکر شده مراجعه فرمایید.

http://s6.picofile.com/file/8240788942/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%88_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

منبع : نرم افزار و کالاپروژه مالی
برچسب ها : فایلهای ارائه,